Luật Đất đai sửa đổi 2024

Luật Kinh doanh bất động sản mới nhất áp dụng từ ngày 01/01/2025?

Vừa qua, tại Kỳ họp Quốc hội kháo 15 lần thứ 6 thì Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 (Luật Kinh doanh bất động sản 2023)

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 gồm 10 chương với 83 điều, quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 không áp dụng với:

– Cơ quan, tổ chức bán nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia, tách; chuyển quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập theo quy định của pháp luật;

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

– Tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp;

– Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp chủ đầu tư kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản;

– Việc cho công nhân, người lao động thuê nhà ở xã hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Luật Kinh doanh bất động sản mới nhất áp dụng từ ngày 01/01/2025? Thay đổi về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh?

Luật Kinh doanh bất động sản mới nhất áp dụng từ ngày 01/01/2025? Thay đổi về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh? (Hình từ Internet)

Thay đổi về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh từ năm 2025?

Theo Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh như sau:

Các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh:

1. Nhà ở có sẵn và nhà ở hình thành trong tương lai.

2. Công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, bao gồm công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp.

3. Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

5. Dự án bất động sản.

6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Theo đó, từ năm 2025 thì các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh gồm:

– Nhà ở có sẵn và nhà ở hình thành trong tương lai.

– Công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, bao gồm công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp.

– Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, bao gồm công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp

– Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

– Dự án bất động sản.

Như vậy, các loại bất động sản đưa vào kinh doanh từ năm 2025 đã có sự thay đổi so với quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản đang có hiệu lực thi hành là Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể là:

Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 bao gồm:

– Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

– Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

08 hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản từ ngày 2025 là gì?

Theo Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản như sau:

[1] Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

[2] Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

[3] Không công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

[4] Gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản.

[5] Thu tiền trong bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định của Luật này; sử dụng tiền thu từ bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai trái quy định của pháp luật.

[6] Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

[7] Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

[8] Thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025

Trân trọng!

Chu Tường Vy